top of page
PVC i din vardag

PVC. Polyvinylklorid, är ett modernt och mycket ändamålsenligt material. Det har många fördelar både ekonomiskt men även kvalitetsmässigt. PVC används inte bara inom byggindustrin.

 

Vi har alla i vår vardag, saker som innehåller PVC: Vissa textilier, hushålls apparater, kreditkort, m.m. Våra bilar innehåller massor av pvc plast, och pvc komponenter. 80 % av nynerlagda vattenrör som ligger nedgrävda i marken runt hela jorden tillverkas av PVC. Orsaken till detta är att PVC är det enda material som inte bryts ner i så tuff miljö.

PVC motstår korrosion, röta, blekning, allmän missfärgning. PVC är även helt formstabil och klarar de svåraste förhållanden salta marina miljöer. 

 

 

 

För att PVC är så nedbrytningsresistent så lämpar sig materialet också särskilt väl för att tillverka fönster och dörrar av. Fönster och dörrar i ytterfasad och väggar utsätts ju konstant för kyla, värme, väta torka om vart annat. Kan man då tillverka dem i ett material som står emot allt detta, är relativt billigt och helt underhållsfritt är valet lätt.

 

PVC har tydliga, ekonomiska, tekniska och kommersiella fördelar och är en av de mest noggrant utforskade materialen vi känner till. PVC är en av världens äldsta plaster och har utvecklats sedan 1930-talet för att bli ett allmänt använt, kostnadseffektivt, anpassningsbart, säkert och faktiskt idag miljömässigt effektivt material.

PVC är exempel på mycket effektiv omvandling av råmaterial. Vilket i princip är mineralolja och salt som kombineras för att producera ett plastmaterial som specificeras för ett brett spektrum av tillämpningar inom olika marknader och produkter. Produktionsprocesser för PVC har kontinuerligt förbättrats och miljöpåverkan minskats konsekvent. 

Vågar man köpa PVC-fönster?
PVC och miljö?

Är de miljöfarliga som en del säger? PVC-fönster ses ofta som en billig lösning för att ersätta gamla dragiga träfönster. Är det så att PVC-fönster är dåliga? Är PVC-fönster ett dåligt val?

 

För att få svar på detta har Polstar samlat forskning och resultat på denna sida för att ge en rättvis bild av en för Sverige relativt ung produkt.
Allt i syfte att ge dig information och kunskap inför ditt fönsterval.

De första PVC-fönstren man känner till som fortfarande används tillverkades 1959 och är monterade i Schücos huvudkontor i Tyskland. I England och Tyskland är pvc-fönster dominerande.  Tittar man på hela Europa och USA så är mer än 70 % av all fönstertillverkning där idag i pvc.

PVC-fönster håller på att slå igenom på bred front på Svenska marknaden. Polstar är specialister på PVC-fönster och efterfrågan av PVC-fönster ökar för varje dag. Trä- och trä/aluminiumfönster utgör dock fortfarande en stor del Svenska fönstermarknaden och efterfrågas av tradition och i viss mån osäkerhet om nya produkter.

Alla framställda material möts först av skeptism.
Polyvinylklorid (PVC) tillverkas av 57% vanligt koksalt och 43% naturgas eller olja.  
Detta sker i en helt sluten process. PVC-plastens mångsidighet och konkurrenskraftiga pris har gjort den till den näst mest använda plasten i världen.
Våren 1999 antogs PVC i regeringens kretsloppssystem. PVC-fönster är idag återvinningsbara till 100 %. PVC- fönster har i dag en bättre miljöpåverkan i en livscykelanalys i jämförelse med ett träfönster eller ett aluminiumklätt fönster. De faktorer som är viktigast för att detta skall kunna uppnås är dess långa livslängd och goda isoleringsförmåga under bruksfasen.
Ett använt PVC-fönster kan rengöras och återanvändas, vilket är det miljömässigt bästa alternativet. Om detta inte går så kan det malas ned och återanvändas i nytillverkning av PVC- tillverkning. Det kan även brytas ner på kemisk väg och  återanvändas. Det är även tillåtet att bränna PVC i förbränningsanläggningar för att ta tillvara energin. Naturvårdsverket godkänner även att PVC får läggas på deponi vilket är förbjudet för organiska material.
Det som gör att andra typer av PVC-produkter har sämre miljöpåverkan är förekomsten av bly och mjukgörande ämnen för att uppnå andra egenskaper. Dessa ämnen finns inte i våra PVC-fönster. PVC har funnits sedan 30-talet och tillverkning av fönster har skett sedan 50-talet. 90% av den PVC som används idag används till långlivade produkter med litet underhållsbehov inom bygg- och anläggningsbranschen och inom elektrisk industri. Inom dessa produkter har man ett krav på minst 100 års livslängd. Även om karm och båge har en möjlig livslängd på 100 år så kan nötning och mekanisk skada på glas och beslag förkorta livslängden. 

Är träfönster mer miljövänliga?

Är träfönster att föredra ur miljösynpunkt? Det enkla svaret är, Nej, det kan man inte säga. Så enkelt är det inte, träfönster är inte nödvändigtvis bättre, det beror på hur och vilka miljökonsekvenser man studerar. Det finns många miljömässiga problem med vår moderna skogshantering och i skogsindustrin. Mängden trä som går åt till att tillverka träfönster, är inte det verkliga problemet. Vi bor i ett skogsrikt land, här finns gott om virke. Att vi hugger ner lite för att göra träfönster, påverkar inte miljön såklart. Miljöproblem med träfönster står att finna i andra faktorer.

 • Hyggen i urskog.

 • Hyggen i gammal skog minskar den biologiska mångfalden. Livsmiljöer förstörs för många djur och växter.

 • Ängsmarker planteras igen med skog. Livsmiljöer förstörs för många djur och växter. Dessutom blir det fult.

 • Kalhyggen kan ge jorderosion och ger absolut utsläpp av näringsämnen, gödning med mera till våra åar och sjöar och i sista han havet.

 • Skandinavien har nu bara 5 % av sin urskog kvar. Men fortfarande hugger vi ner den.

 • Nästan 50 % av Finlands torvmossar har dikats ut, främst för plantering av ny skog.

 

Sverige har en stor och mäktig träindustri i Sverige som är duktiga på att lobba och propagera för träets fortsatta användning. Stora fönsterkoncerner i Sverige som tillsammans står för 30 % av marknadsandelen, de tillverkar träfönster och vill självklart framhålla att just träfönster är miljövänligt, och att pvc fönster inte är det.

Självklart är trä fantastiskt. Trä luktar gott, trä är vackert, trä är ett material med många användningsområden och av tradition välj det som fönstermaterial även idag.

 

Som kund ska man inte känna att det ena alternativet är miljövänligare än det andra.

Sen finns det naturligtvis saker i träets beskaffenhet som gör det unikt, framför PVC, men det är inte bara av godo. Trä är ett levande material som rör sig på grund av kyla, värme, fukt och torka. Därför är det inte det bästa materialet för fönsterproduktion. Även om det naturligtvis är vackert.

PVC är ett dött material som inte påverkas av fukt, torka, kyla eller värme. PVC är mer formstabilt än trä. PVC fönster är därmed säkrare mot rörelse och sättningar än träfönster, när det väl är monterat.

Om man gör en livcykeltest, (alltså tittar på hela fönstrets livslängd) av PVC-fönster mot träfönster så framkommer ännu mindre bevis för att träfönster är miljövänligare, tvärtom.

 

En sådan studie har till exempel gjorts av Entec UK Ltd/ AMEC Environment & Infrastructure UK på uppdrag av  DEFRA ( Department for enviromental, food & rual affaris) i England. Vid analysen av de olika effekterna över livscykeln, så jämförde de data från andra livscykel-studier. Entec konstaterade att det finns endast marginella skillnader i miljöprestanda, mellan pvc fönster och träfönster om man ser på hela livscykeln. Detta i synnerhet om man använder återvunnen PVC i fönstertillverkningen, sk. ECO.

Vidare så går det åt mängder av lösningsmedel, inte bara under tillverkningen av träfönster, utan även under ett träfönsters underhåll genom åren, när man tvättar och målar det. Har man sedan aluminiumklädda träfönster så går det åt mycket energi för framställningen av aluminiumet. Ett PVC fönster behöver aldrig målas, alltså behövs inga lösningsmedel när fönstret väl är insatt.

Skogsindustrin är inte utan miljökritiker, tvärtom. Historiskt var det miljökampanjer och högljudda protester mot skogsindustrin och framförallt avverkningen av regnskog, som just ledde fram till den snabbt växande Miljörörelsen i världen. Ledande miljöorganisationer hävdar till exempel att cirka 10% av världens sorter av träd hotas av utrotning, och nästan 80 % av jordens urskogar har förstörts.

 

Du blir säkert förvånad när du hör att världens ledande miljöorganisationer, däribland Jordens Vänner, (Friends of the Earth) , Greenpeace och Världsnaturfonden (WWF) riktar hård kritik mot skogs och träindustrin och deras miljöhantering. De har också kritiserat den petrokemiska industrin, men faktumet att kritiken också riktas mot skogsindustrin, leder fram till en mer nyanserad miljödebatt mellan trä och pvc som material i produktion av just fönster.

Innehåller PVC klor?

Klor (natriumklorid) är en viktig beståndsdel i PVC och det finns kritik mot detta. Framförallt förekomsten och utsläppen av dioxiner vid PVC tillverkning. 

 

OSPAR (Oslo-Paris) konventionen inrättades för att förhindra länders förorening av marina livsmiljöer, särskilt Nordsjön och nordöstra Atlanten. Vid ett ministermöte i OSPAR Kommissionen i juli 1998 undertecknades ett avtal mellan de avtalsslutande länderna som kallas Sintra Statement.

Det fanns ingen särskild hänvisning till PVC i denna programförklaring. Man pekade alltså inte ut PVC som ett farligt material som borde förbjudas. Ministrarna beslutade dock om utsläppsgränsvärden för produktion av s-PVC2 från vinylkloridmonomer och tillverkning av vinyl klorid monomer från etylendiklorid vilket är viktiga beståndsdelar i pvc fönster.

Dessa beslut fastställer utsläppsgränsvärden för PVC produktion av platser i OSPAR regionen. Dessa avtal och beslut var alltså vägledande i framtida produktion av PVC plast. Dessutom, gavs rekommendationer om bästa tillgängliga teknik för tillverkning av PVC från etylendiklorid och vinylkloridmonomer som också formellt antogs av OSPAR 1996.

Innehåller PVC dioxiner?
Hur är det med brandsäkerheten?

Uttrycket ”dioxin” används ofta för att hänvisa till en familj av föreningar omfattande cirka 75 ämnen och liknande 135 furaner.  Antalet och placeringen av kloratomen på molekylen skiljer sig för var och en av dessa 210 föreningarna, och detta har även en avsevärd effekt på deras relativa toxicitet (giftighet) – 17 av dem erkänns som mycket giftiga. Dioxiner är inte ”syntetiska kemikalier ”, som de som produceras både naturligt och oavsiktligt som en följd av ett stort antal människors aktiviteter.

Exempelvis skapas dioxin när någon blandning innehållande kol, väte, syre och klor bränns och de producerade gaserna får svalna långsamt. Ett exempel skulle kunna vara om man eldar plastsopor ute. Vilket är strängeligen förbjudet.

 

All plastförbränning ska göras i våra värmeverk med riktig rökgasrening och här var Sverige strax efter Tyskland, ett av de första länderna i världen som tidigt införde både effektiva återvinningssystem och producentansvar för oss tillverkande företag. Polstar tar

alltid tillbaka och återvinningshantera PVC fönster från våra kunder när de är uttjänta.

Men dessa giftiga dioxiner framställs också naturligt i hela världen, runt omkring oss i miljön, antingen vi vill eller inte. Exempel på när dioxiner liknande de som finns i PVC framträder är vid förbränning av trä, vulkanutbrott, skogsbränder, metallproduktion, fordonsavgaser, även kompostering och avloppsslam, kan alla leda till bildandet av dioxiner.

Faktiskt är det så att PVC-industrins egentligen står för en mindre del av  utsläpp av dioxinhalter än många av dessa naturliga fenomen. Detta bekräftas till exempel av förteckningar över dioxinkällor i Storbritannien. DEFRA ( Storbritaniens miljödepartement) visar att under 1999, så var de dominerande dioxinutsläppen metallbearbetning/

metallindustrin och bränder, alltså vanliga eldsvådor i hus och byggnader. 

Som alla plaster utvecklar PVC giftig rök när den brinner, och en vanlig uppfattning är att PVC-fönster är farligare vid en brand än fönster av trä. En undersökning genomförd 1987 vid Lunds Tekniska Högskola visade på flera saker.

 • Maximal koncentration av saltsyra i brandgaserna uppstod efter cirka 8 minuter. Denna uppmättes till 14 ppm från PVC-fönstren och 21 ppm från inredningen, främst en golvmatta.

 • Temperaturen i testbyggnaden var 800°C efter 2,5 minuter och nådde 1 200°C efter 7 minuter.

 • PVC-fönstren självslocknade efter cirka 10 minuter. Träfönstren måste släckas med vatten efter 30 minuter.

 • Det klor som är naturligt bundet i PVC-molekylen fungerade naturligt brandskyddande.

 • Antändningstemperaturen för styva profiler av PVC är 390°C. Motsvarande för trä är 240°C.

 

Vid en översyn av dioxinutsläppen i Storbritannien  (hMIP) i september 1995 så är slutsatsen att icke järnhaltiga metaller ses som den dominerande faktorn till utsläpp. Enligt rapporten, så frigörs fler dioxiner till atmosfären genom förbränning av trä än vad som framställs av kemikalieidustrin. En brittisk studie som beställts av Institutionen för Miljö och kompletteras av Lancaster University i mars 1996, visar att faktiskt så har utsläppen av dioxin utsläppen i Storbritannien fallit tillbaka till 1940 års nivåer! Detta fast PVC produktionen har ökat stadigt sedan 1970-talet.

 

Liknande studier har gjorts i USA och Tyskland och de visar att i dessa industriländer, så har dioxinutsläppen MINSKAT med över 50% sedan 1970. Under samma period, så har PVC produktion har mer än fördubblats i dessa länder. Orsaken är naturligtvis att idag så är både produktionsprocess och rening av utsläpp från PVC produktion mycket bättre.

 

PVC, förbränning av klor och de giftiga dioxiner som då frigörs

De mesta utsläppen av dioxiner vid förbränning av klor kommer från vår sophantering. Eftersom pvc är så vanlig i förpackningar av olika slag så är det så. Utsläppen av dioxiner vid förbränning av PVC kommer framförallt från sopförbränning. Men märk väl att utsläppen är små, eftersom vi har effektiv rökgasrening i våra avfallsanläggningar.

Amerikanska ASME (Society of Mechanical Engineers) fann i en översyn av (1994) att mängden av PVC i avfallet har liten eller ingen inverkan på dioxinbildning i kommunala avfallsförbränningsanläggningars processer. Endast en minimal mängd (10-6% eller mindre) av klor i avfallet omvandlas till dioxiner. Klor finns även i många andra material än PVC därför så bildas de ändå, med eller utan pvc som material.

 

PVC-industrin har lovat att fasa ut blystabilisatorer till 2015, Även detta är en del av en långsiktig hållbarhetsstrategi. Men den har kommit fram mer som ett krav från miljöaktivister och lobbyister, än från rapporer om risk för människors hälsa. Lite orättvist kan tyckas.

Blystabilisatorer i PVC är nu helt borta

Efter ha använts länge är nu blystabilisatorer utfasade ur PVC tillverkning. Bly användes för att förbättra väderbeständigheten och processbarhet av PVC-produkter. Idag används bundna metallsalter som stabilisatorer.

Svenska Naturvårdsverket har i sina studier bekräftat att tillsatta stabilisatorer, är fast bundet i PVC-materialet, och inte läcker ut i naturen. Denna typ av stabilisatorsystem är nu väl etablerade för användning i PVC. De tennorganiska föreningar som används som PVC-stabilisatorer vid tillverkning av PVC fönster är säkert att använda, vissa tennorganiska stabilisatorer har till och med godkänts för användning i  livsmedelsförpackningar enligt EU direktiv.

 

En studie från Chalmers i Sverige visar att hård PVC inte brytas ned om i jorden, om man gör fyllnadsmassa till byggen av den. Skulle man alltså mala ner PVC fönster och göra fyllnadsmassa till ett bygge av dem, så läcker inte dessa stabilisatorer ut.

 

Hård PVC är ett helt säkert material om det produceras rätt, det läcker inte några dioxiner eller tungmetaller från materialet, och det är därför det används för flaskor för mineralvatten, påsar för blodtransfusioner, kuvöser för tidigt födda barn, kort sagt stora delar av livsmedels, läkemedels och sjukhusindustrin använder pvc, för olika produkter.

Slutsats.
Om hård PVC återvinns eller använts som fyllnadsmassa  eller förbränns i godkända förbränningsanläggningar, ger de ej upphov till dioxinutsläpp i luft, vatten eller mark.

I ett fullskaleprov hos Institutionen för brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola har brandbeteendet hos PVC-fönster och träfönster jämförts.

Sammanfattningen visar att ett PVC-fönster inte har sämre brandbeteende och inte medför större brandrisk än ett träfönster.

Projektets huvudsyfte var att kartlägga brandbeteende och brandrisker för bland annat PVC-fönster under verkliga brandförhållanden då fönstren är placerade i flervåningshus.
Utvärderingen genomfördes som en jämförande studie genom experiment i fullskala där PVC-fönstren utsattes för brandpåverkan parallellt med träfönster.

Testet utfördes inne på högskolans område med hjälp av ett trevånings försökshus som försetts med fönster i de två nedersta våningarna.
Två träfönster och två PVC-fönster per våning. Två brandbelastningar testades.
Den hårdaste, som redovisas här, hade en brandbelastning på ca 95 MJ/kvm (de flesta svenska vardagsrum har en brandbelastning på< 90 MJ/kvm). Brandhärden fanns i den nedre våningen och fönstren i den våningen hade inga glas. 
Fönstren i andra våningen hade treglas isolerrutor. Samtliga fönster var inåtgående med dimension 800x1200 mm

Ger PVC fönster bättre inbrottsskydd?

Det absolut vanligaste sättet för inbrottstjuvar att ta sig in i villor är via fönsterdörrar. Alltför många fönster och fönsterdörrar har glaslister på utsidan som tjuven lätt och tyst kan ta bort med en skruvmejsel. Sedan lyfter tjuven med ett vakum handtag (finns på Clas Ohlson) ned glaset och sätter det lutande mot huset. Inget glaskross. Inget oväsen.

 

Det finns inget som heter inbrottsäkra fönster.

Det är dock elementärt att glaslister inte skall sitta på utsidan av fönster och dörrar och att eventuella aluminiumbeklädnader inte skall gå att ta bort från utsidan.

Samtliga Polstars fönster och fönsterdörrar har naturligtvis av den anledningen glaslister på insidan och glasen är helt limmade både in- och utvändigt mot bågen, detta ger mer inbrottsäkert fönster. PVC-fönster ett bra inbrottsskydd eftersom det dessutom inte finns några synliga beslag eller glaslister på utsidan.

Varför bryr sig inte försäkringsbolagen om detta? De kräver ofta lås på insidan av fönster, men struntar i att glaset kan tas bort nästan lika lätt som att öppna en dörr. Bara lås gör inte inbrottsäkra fönster.

För att ett fönster ska kunna kallas säkert, måste det först uppfylla en del krav. PVC-fönstret måste vara ihopsvetsat på ett högkvalitativt sätt, vara vridstyvt och vara monterat på korrekt och yrkesmässigt sätt. Beslag och handtag måste vara av högsta kvalitet och fönstren bör vara utrustade med säkerhetsbeslag.  

Generellt gäller för fönster att den svagaste länken bestämmer fönstrets faktiska motståndsklass .

bottom of page